Σάββατο

Πρέπει να προκαλέσουμε την αποκατάταση της Ελλάδας

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κάνε μια ευχή, "ας την κι ας πέσει χάμω...". Όσες πιο πολλές ευχές μαζεύονται, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να αλλάξουμε νοοτροπία... Αν μοιρολογούμε, δεν καταφέρνουμε τίποτα..!

Ποιοι μας τιμούν και που...